Tìm hiểu kiến thức bảo vệ sức khoẻ phụ nữ

Source:

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 19 of PDF file.

Source:

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 21 of PDF file.

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 20 of PDF file.

Quay lại trang trước

Về trang chủ

Source:

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 19 of PDF file.

Source:

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 21 of PDF file.

WHO 2018 Global Handbook for Providers in FAMILY PLANNING, Chapter 1, Combined Oral Contraceptives, page 20 of PDF file.

Quay lại trang trước

Về trang chủ

Nội dung này do Hội Phụ Sản Tp. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ
của Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng.

VN-XHB-110051

Nội dung này do Hội Phụ Sản Tp. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ
của Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng.

VN-XHB-110051

Messenger